เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายละเอียด คลิก https://goo.gl/dGzukT

budget59

t59