เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียด คลิก https://goo.gl/jiomXz

 

1510372745493

เทศบญญตงบประมาณรายจายเพมเตม ฉบบท 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560