กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เด็กและเยาวชน อายุ 7 ปีขึ้นไป
2. มีพื้นฐานการใช้ Windows ได้
3. ใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ได้
4. มีใจรักการเขียนโปรแกรมและศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน
6. หลักฐานประกอบการสมัคร
    1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
    2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

ระยะเวลาดำเนินงาน

ครั้งที่ 1 จำนวน 15 คน วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

icon-download 1   

ผู้สมัครเต็มจำนวน

ครั้งที่ 2 จำนวน 15 คน วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

icon-download 1

ผู้สมัครเต็มจำนวน 

สถานที่ดำเนินการ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน (เอื้ออาทร) ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

ห้องเรียนที่ 1

ห้องเรียนที่ 2

แบบสอบถามความพึงพอใจ