สมาชิกสภาเขตที่ 1

2-13-6

สมาชิกสภาเขตที่ 2

2-13-62