ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ชั้น ๓ )

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center