ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคมคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสาธงหิน

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center