ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ชั้น ๓ )

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center