ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ชั้น ๓ )

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center