ความหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ธงชาติ มาจากชื่อตำบลเสาธงหิน  หมายถึง  มีความมั่นคง  กลมเกลียว  สามัคคี

กำไลทองลายกนก  ล้อมด้วยดอกบัว  8  ดอก  หมายถึง  ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน  อาศัยอยู่อย่างมีความสุขและทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง

รอบนอกล้อมด้วยชื่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน