เรื่อง รายงานการติดตามการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด

และค่าเป้าหมายขั้นต่ำกว่ามาตราฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center