ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

กิจกรรม แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วย นางสาวกุลยาวัลย์ ประมะโข รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 3 

239555

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการคนไทยไม่โกง ประจำปี 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน  โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการคนไทยไม่โกง ประจำปี 2564

เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลและการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

DSC 541744

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

215050

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​
 
161335277 3846988102059606 1948648799840949647 o

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ และสำนักปลัดเทศบาล โดยงานป้องกันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​

และสำนักปลัดเทศบาล โดยงานป้องกันฯ

161497475 3846973708727712 6882494416450858298 o

ข่าวประชาสัมพันธ์

165791897 3877229389035477 4085419261359423167 o

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

161557837 3849905818434501 7453053692372343129 o

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​

160880669 3846980538727029 5032596007087353151 o

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา
160889091 3846971168727966 9086680139485987474 o

เนื้อหาอื่นๆ...