ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหาร ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต

วันที่ 15 กันยายน 25 64 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ โดยงานสุขาภิบาลฯ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมอนามัย และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี โดยเคร่งครัด

241113833 4387131448045266 7942612509089387095 n

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ ร่วมหาหรือแนวทางเกี่ยวกับการปิดถนนแก้วอินทร์ (ชัวคราว) เพื่อไปใช้ทางเบี่ยง

วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองช่าง พร้อมด้วย กรมทางหลวง ตำรวจจราจร บริษัทประยูรวิทย์ และตัวแทนหมู่บ้านชิชากร ลงพื้นที่ ร่วมหาหรือแนวทางเกี่ยวกับการปิดถนนแก้วอินทร์ (ชัวคราว) เพื่อไปใช้ทางเบี่ยง ในระหว่างการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M81 ความคืบหน้าเป็นอย่างไร เทศบาลตำบลเสาธงหิน จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะๆ

242050184 4386470014778076 3399488609321121485 n

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการ ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย กำจัดวัชพืช ควบคุมการระบายน้ำให้สม่ำเสมอ บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์

วันที่ 13 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาด ได้ดำเนินการ ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย กำจัดวัชพืช ควบคุมการระบายน้ำให้สม่ำเสมอ บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ เนื่องจากระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบที่อาศัยธรรมชาติเป็นตัวการบำบัด จึงต้องการการดูแลรักษา เพื่อแก้ปัญหาขจัดกลิ่นเน่าเหม็น ป้องกันท่อระบายน้ำเสียอุดตัน เกิดการหมักหมมของสารอินทรีย์ในน้ำ ทำให้เกิดการเน่าเสีย และมีส่งกลิ่นเหม็น

241933564 4383392421752502 393197008124036521 n

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านให้บริการเปลี่ยนสายให้อาหาร (N-G tube) ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 13 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านให้บริการเปลี่ยนสายให้อาหาร (N-G tube) ผู้ป่วยติดเตียงตลอดจน​ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้ถูกวิธีในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ตึก 69 และ วัดอินทร์ ริมคลองใหญ่

241366901 4380580412033703 3370525078318599030 n Copy

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้สอดคล้องกับผู้เรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดการเรียนการสอนแบบ On Demand และ On hand ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้สอดคล้องกับผู้เรียน โดยผู้สอนได้วิเคราะห์เนื้อหาวิชาให้เหมาะสม ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะปฏิบัติร่วมกับผู้สอนและแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยกับผู้สอนได้ทัน

241397713 4371267619631649 6188989894121478035 n

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายโยธา ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ พร้อมซ่อมแซมถนน ผิวการจราจรที่ ชำรุด ยุบตัว แตกร้าว

วันที่ 14 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง โดย ฝ่ายโยธา ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ พร้อมซ่อมแซมถนน ผิวการจราจรที่ ชำรุด ยุบตัว แตกร้าว ส่งผลให้เกิดทางต่างระดับ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อประชาชน เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

242092121 4386350688123342 6506054418196429639 n

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ในจุดที่มีปัญหา บริเวณ ซ.เสาธงหิน

วันที่ 13 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา (งานไฟฟ้าสาธารณะ) ดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ในจุดที่มีปัญหา บริเวณ ซ.เสาธงหิน และซอยข้างเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรในเวลากลางคืน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

241543361 4380625118695899 7264782372805246627 n

อ่านเพิ่มเติม...

ขอประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนแก้วอินทร์ อาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษ

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนแก้วอินทร์ อาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M81 และขอให้พี่น้องชาวตำบลเสาธงหิน ตลอดจนประชาชนพื้นที่ข้างเคียงผู้ที่ใช้ถนนดังกล่าว ใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางในช่วงเวลาการก่อสร้าง

240795113 4380459792045765 6173700894961713284 n

อ่านเพิ่มเติม...

จัดการเรียนการสอนแบบ On Line On Air On Demand และ On hand ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินจัดการเรียนการสอนแบบ On Line On Air On Demand และ On hand ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีหลากหลายวิธีสิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือการคงไว้ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพราะการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้สอนและผู้เรียนจะส่งผลทําให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาตนเองและยังส่งผลให้การเรียนรู้มีคุณภาพ

241334558 4371245589633852 998330486429441113 n Copy Copy

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...