ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการจับสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู บริเวณโรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการจับสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู บริเวณโรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน ๒ เพื่อนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป กำจัดรังแตนบ้านเรือนประชาชน หมู่บ้านชัยพฤกษ์ เฟส 4 หมู่ที่ 8

259624435 4610008882424187 942232545598859920 n

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของพื้นผิวถนน และไหล่ทา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของพื้นผิวถนน และไหล่ทาง ที่ได้รับความเสียหายจากการยุบตัว ดำเนินการซ่อมแซมถนน - ผิวจราจร และไหล่ทาง ที่เกิดการยุบตัว โดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัย และให้ความสะดวกต่อประชาชนที่สัญจรไป - มา บริเวณถนนแก้วอินทร์

260017018 4610090895749319 4698570506045315768 n

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการกวาดถนน-ทางเท้า เพื่อพัฒนาทำความสะอาดพื้นถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองสะสมในอากาศ PM2.5

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ได้ดำเนินการกวาดถนน-ทางเท้า เพื่อพัฒนาทำความสะอาดพื้นถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองสะสมในอากาศ PM2.5 ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และลดการสะสมเชื้อโรคต่าง ๆ บริเวณซอยวัดเสาธงหิน พื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

259571818 4609947059097036 3102352587102728295 n

อ่านเพิ่มเติม...

ทำการขยายไหล่ทางโดยการปูหินคลุก บริเวณโค้งวัดอินทร์ เพื่อให้ไหล่ทางถนนได้กว้างขึ้น

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ทำการขยายไหล่ทางโดยการปูหินคลุก บริเวณโค้งวัดอินทร์ เพื่อให้ไหล่ทางถนนได้กว้างขึ้น ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้รถ -ใช้ถนน ทำการฝังท่อระบายน้ำ หรือท่อครอส บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศ ซ. 1/2 เพื่อช่วยในการระบายน้ำให้เร็วยิ่งขึ้น ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่

 

259323816 4606788299412912 6652268836307012393 n

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ ตามแผนการดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ ตามแผนการดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพ ให้ได้รับอาหารบริโภคที่สะอาดและปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ตลาดบางใหญ่

259815801 4604046329687109 4446351121731113615 n

อ่านเพิ่มเติม...

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แรงงานต่างด้าว กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานในตลาดและร้านอาหารภายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แรงงานต่างด้าว กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานในตลาดและร้านอาหารภายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ณโดมตลาดบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

260525332 4609978562427219 7435321240731252124 n

อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้า เพื่อกวดขันการขับขี่และจอดรถบนทางเท้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล งานรักษาความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้า เพื่อกวดขันการขับขี่และจอดรถบนทางเท้า บริเวณหมู่บ้านแก้วถาวรซอย 7 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันรักษากฎหมาย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัย

259964445 4607045549387187 6159634030001401734 n

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพีช บริเวณซอยนามชุ่ม

วันที่ 22 พ.ย 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาด ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพีช บริเวณซอยนามชุ่ม หมู่ 8 และ บริเวณหมู่บ้านเกล้ารัตนา เพื่อให้พื้นที่เขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

259388085 4606720029419739 5094513070801822294 n

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศ ซ.1/3 หมู่บ้าน ลภาวัลย์3 และบางใหญ่ซิตี้ ซ.19

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศ ซ.1/3 หมู่บ้าน ลภาวัลย์3 และบางใหญ่ซิตี้ ซ.19 เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ ให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา

258748843 4594351843989891 4344403716216030405 n

อ่านเพิ่มเติม...