โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น3 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 2950