องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา

ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน

ตอนรบ อบต.ละแอ ๑๙๐๓๑๒ 0005