โครงการธรรมะน่ารู้สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)

"พัฒนาความรู้และความดี เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"

วันที่ 22 กรฏาคม 2562 

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ได้ดำเนินการโครงการธรรมะน่ารู้สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)

มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนนำธรรมะ นำหลักธรรมคำสอน

ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

67160211 2377250442366720 2750975979571642368 n