โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี

เทศบาลตำบลเสาธงหินประจำปี 2562 

" กิจกรรมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาตน พัฒนากลุ่ม สร้างอาชีพ มุ่งสู่การเป็นสตรีต้นแบบของสังคมไทย " 

ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 4

สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

3172019 ๑๙๐๗๓๑ 0063