โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

ภายใต้กิจกรรม" รักษ์โลก รักษ์อนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม" 

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

โครงการเสาธงหนรวมใจอนรกษทรพยากรธร 32