โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับตัวแทนประชาคม ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับตัวแทนประชาคม

ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการอบรมใหความรกบตวแทนประชาคม1396 ๑ 7