โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2563

การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงเป็นการบริการเชิงรุกที่เทศบาลตำบลเสาธงหินได้กระทำอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพและจิตใจของผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 1, 2 ,3, 4 และหมู่ 6 (หมู่บ้านจิตต์กาญจน์) เพื่อให้ขวัญและกำลังใจ ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย ได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

Cr.ภาพกองวิชาการและแผนงาน

IMG 9827