การอบรมผู้สัมผัสอาหารหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขฯ จัดอบรมผู้สัมผัสอาหารหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขาภิบาลมาให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆบริเวณเขตเทศบาล ทั้งในเรื่องกระบวนการจัดการและควบคุมขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตอาหาร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปอาหาร การเก็บรักษา การขนส่งอาหาร การจำหน่ายอาหาร ในตลาด ในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้อาหารปลอดภัย (food safety) และมีสุขลักษณะ (hygeine) ตามมาตรฐานอาหาร

77063432 2632225336869228 167744234122641408 n