โครงการอบรม ซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองศึกษาฯ จัดโครงการอบรม ซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ โดยมีวิทยากรจากเทศบาลตำบลเสาธงหินมาให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องสาธารณภัย วิธีป้องกันการเกิดสาธารณภัย และวิธีเอาตัวรอดในกรณีการเกิดอัคคีภัย แก่บุคลากรจากสถานศึกษา ในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 3

โครงการอบรมซกซอมแผนอพยพหนไฟ ๑๙๑๒๑๒ 0026