โครงการอบรม ซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน 1

เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสาธงหินโดยกองศึกษา จัดโครงการอบรม ซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ โดยมีเจ้าหน่้าที่เทศกิจฯ และกองป้องกันฯ เทศบาลตำบลเสาธงหินมาซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน 1

12122019 ๑๙๑๒๑๒ 0043

12122019 1 ๑๙๑๒๑๒ 0001