โครงการอบรม ซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน 2

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสาธงหินโดยกองศึกษา จัดโครงการอบรม ซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ โดยมีเจ้าหน่้าที่เทศกิจฯ และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลเสาธงหินมาซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน 2

IMG 309144

12122019 1 ๑๙๑๒๑๓ 0002