โครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหินร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันรณรงค์บำบัดน้ำเสียในคลองสาธารณะ พร้อมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้อง ในการบำบัดน้ำเสียในชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 123644