เทศบาลตำบลเสาธงหิน ย้ายไปให้บริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งใหม่ (ที่ทำการเดิมเทศบาลตำบลเสาธงหิน)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ย้ายไปให้บริการ

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งใหม่ (ที่ทำการเดิมเทศบาลตำบลเสาธงหิน)

โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
Cr.กองวิชาการและแผนงาน

1832020 ๒๐๐๓๑๘ 0002