เทศบาลตำบลเสาธงหิน ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน นำโดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี

ตำบลเสาธงหิน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน

และผู้บริหารตลาดบางใหญ่ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดบางใหญ่ 5 ตลาด,

สำนักงานอุุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร(ธกส.),สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และ สำนักงานเทศบาลตำบล

เสาธงหิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

25363 ๒๐๐๓๒๕ 0028