การประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

11