โครงการฝึกอาชีพด้านการบริการ “หลักสูตรนวดฝ่าเท้า”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเสาธงหิน โดย กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอาชีพด้านการบริการ “หลักสูตรนวดฝ่าเท้า” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ความรู้ ทักษะ จากการพึ่งพาตนเอง ณ ห้องสมุด อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

DSC 798744