การจัดอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองคลัง จัดอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในโอกาสนี้นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ นางสุวรรณี แสงไชย ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดอบรม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล และนางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมในการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

13