กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสุขภาพเด็กก่อนปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

โดยงานส่งเสริมสุขภาพและงานป้องกันควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ออกตรวจสุขภาพเด็กก่อนปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

149988402 3766020606823023 129008045617257366 o