การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

215050