ออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเศมนตรีตำบลเสาธงหิน มอบหมายให้ สำนักปลัด งานรักษาความสงบ ออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตรวจตรา เฝ้าระวัง ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

217725118 4202022149889531 1343627635874493891 n Copy