ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุม ตรวจตรา สอดส่องและกวดขัน มิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล โดยงานรักษาความสงบ ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุม ตรวจตรา สอดส่องและกวดขัน มิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

217788133 4252582911500121 5172004584721074163 n