ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมสหวิชาชีพได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 1 เพื่อช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงแบบองค์รวม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ญาติในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงที่ถูกวิธี และเป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้

257710397 4594322147326194 938100441646486834 n