โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษานอกระบบฯ เสาธงหินเรียนรู้สู่อาเซียน โดยการอบรมเน้นย้ำให้เด็กไทยแข็งแรง มุ่งสู่ 3 เสาหลัก ก้าวไปในสังคมโลกไร้พรมแดน โดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษานอกระบบฯ เสาธงหินเรียนรู้สู่อาเซียน โดยการอบรมเน้นย้ำให้เด็กไทยแข็งแรง มุ่งสู่ 3 เสาหลัก ก้าวไปในสังคมโลกไร้พรมแดน โดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

IMG 9127