กิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวนบาน วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวนบาน

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในด้านร่างกายและจิตใจให้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน 

IMG 8140