โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 3346