ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562

 

61159822 2265081790250253 5941618956551847936 o

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน และ นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และปลูกฝังให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ประกอบกับเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562

57438163 2232425226849243 1768832673985331200 oเทศบาลตำบลเสาธงหิน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กสมวัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562

 58068384 2221379417953824 2959476356661903360 o

โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยมี นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการตลาดสดสะอาด สุขาสาธารณะ ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 3 เมษายน 2562

นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน

พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการตลาดสดสะอาด สุขาสาธารณะ ได้มาตรฐาน

ประจำปีงบประมาณ 2562

56599833 2188455474579552 8982779015588741120 n

พิธีเปิด - ปิดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

พิธีเปิด - ปิดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

53843120 2151036741654759 6687754032561258496 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

58978387 2230660887025677 8592596887607967744 n 1

"การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเสาธงหิน" โดยกองสวัสดิการสังคม วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเสาธงหิน" ของกองสวัสดิการสังคม โดยมีผู้บริหารเทศบาลตำบลเสาธงหินร่วมเปิดโครงการ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสริมสร้างจิตเข้มแข็งร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2562

57449561 2218131741611925 3668035210475208704 n

โครงการเสริมสร้างจิตเข้มแข็งร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 22 เมษายน 2561 นายปราถนา พันธ์อุฬาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมโครงการเสริมสร้างจิตเข้มแข็งร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความสามารถ ทำงานเป็นทีม ในการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชภาวะวิฤตฉุกเฉินในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี วิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประ่จำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โครงการอบรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี วิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประ่จำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 1 เมษายน 2562

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

55882365 2185798441511922 7358256697288163328 o

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 3

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 3

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักเทศบาลตำบลเสาธงหิน

การอบรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี

และมีความสุขในการดำเนินชีวิต

53454888 2149335731824860 1748819281732173824 o

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...