ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง " โดยมีนางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ใหความรปองกนCOVID 19 ๒๐๐๓๐๖ 0005

อ่านเพิ่มเติม...

เด็กๆ ล้างมือทำความสะอาด ป้องกันเชื้อโรค และไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าห้องเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

เด็กๆ ล้างมือทำความสะอาด ป้องกันเชื้อโรค และไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าห้องเรียน

88273837 2565038953717158 6775554962366660608 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทักษะคนพิการและครอบครัว)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน

อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ ๕

88099706 2846693195422440 5378669514231644160 o

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหินฉีดทำความสะอาดและพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศทั่วบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดที่ศูนย์บริการประชาชนอาทิ ศูนย์ฟิตเนสเอื้ออาทร โดยทำการฉีดทำความสะอาดและพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศทั่วบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องออกกำลังกายต่างๆที่ให้บริการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ตามคำแนะนำและหลักการของกรมควบคุมโรค

88321394 2842481949176898 9099928191367118848 o

อ่านเพิ่มเติม...

คุณครูทำการตรวจคัดกรองนักเรียนเบื้องต้น ก่อนเข้าห้องเรียน

คุณครูทำการตรวจคัดกรองนักเรียนเบื้องต้น ก่อนเข้าห้องเรียน

88050234 2562621047292282 8225113726211063808 n

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษาร่วมกับมิตรไมตรีคลินิก รณรงค์และให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษาร่วมกับมิตรไมตรีคลินิก รณรงค์และให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2

Cr.กองการศึกษา

88130746 2846543685437391 7534384656032989184 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 4

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 4 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 4 โดยมีนางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ดอกลำดวนบาน รนท 4 ๒๐๐๓๐๔ 0003

อ่านเพิ่มเติม...

ทุกวันอังคาร พร้อมกันออกกำลังกาย ส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ

ทุกวันอังคาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน พร้อมกันออกกำลังกาย ส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน

Cr.กองวิชาการและแผนงาน

DSC 523344

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินชุมชนคนสะอาด ประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการเสาธงหินชุมชนคนสะอาด ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้กิจกรรมวันอาทิตย์พิชิตขยะชิ้นใหญ่ โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เพื่อบริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้แก่ประชาชน โดยหมุนเวียนตามหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลเสาธงหิน อำนวยความสะดวก รณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง อันเป็นการส่งเสริมลดขยะและแยกขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

87807401 2840023392756087 6743205655240245248 o

อ่านเพิ่มเติม...