ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองช่าง ดำเนินการเทปูนหน้าลานออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ บริเวณ กศน.เสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองช่าง ดำเนินการเทปูนหน้าลานออกกำลังกายกลางแจ้ง

ณ บริเวณ กศน.เสาธงหิน เพื่อปรับภูมิทัศน์ลานออกกำลังกายให้ง่ายต่อการดูแลรักษา

90356739 2885720374853055 1405554302751080448 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ย้ายไปให้บริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งใหม่ (ที่ทำการเดิมเทศบาลตำบลเสาธงหิน)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ย้ายไปให้บริการ

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งใหม่ (ที่ทำการเดิมเทศบาลตำบลเสาธงหิน)

โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
Cr.กองวิชาการและแผนงาน

1832020 ๒๐๐๓๑๘ 0002

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์เชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และจัดสอนทำหน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัย

วันที่ 14 มีนาคม 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และจัดสอนทำหน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยและ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันตนเอง ทั้งนี้ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินได้ให้ความสำคัญและความร่วมมือเป็นอย่างดี

Cr. กองวิชาการและแผนงาน

90089362 2865625166862576 3837459940746723328 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ หมู่บ้านไพร์มเพลส และ หมู่บ้านฮาบิเทีย ม.8

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ หมู่บ้านไพร์มเพลส และ หมู่บ้านฮาบิเทีย ม.8 เพื่อให้พี่น้องชาวเสาธงหินได้มีความรู้วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย และวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยวิทยากรจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

87371401 2853026974789062 7994861324041453568 n

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง " โดยมีนางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ใหความรปองกนCOVID 19 ๒๐๐๓๐๖ 0005

อ่านเพิ่มเติม...

ส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน

ทุกเช้าวันอังคารก่อนเวลาปฎิบัติงานราชการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน พร้อมกันออกกำลังกาย ส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน

Cr.กองวิชาการและแผนงาน

90163080 2872265806198512 8265409354195271680 o

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” ให้กับผู้บริหารและพนักงานเทศบาล

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรณรงค์และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ดำเนินกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” ให้กับผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เพื่อเป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

89018957 2861507393941020 3070528886493151232 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเสาธงหิน

87259114 2852853884806371 8684064808951087104 o

อ่านเพิ่มเติม...

เด็กๆ ล้างมือทำความสะอาด ป้องกันเชื้อโรค และไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าห้องเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

เด็กๆ ล้างมือทำความสะอาด ป้องกันเชื้อโรค และไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าห้องเรียน

88273837 2565038953717158 6775554962366660608 n

อ่านเพิ่มเติม...