ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเสาธงหิน

87259114 2852853884806371 8684064808951087104 o

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง " โดยมีนางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ใหความรปองกนCOVID 19 ๒๐๐๓๐๖ 0005

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษาร่วมกับมิตรไมตรีคลินิก รณรงค์และให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษาร่วมกับมิตรไมตรีคลินิก รณรงค์และให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2

Cr.กองการศึกษา

88130746 2846543685437391 7534384656032989184 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 4

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 4 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 4 โดยมีนางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ดอกลำดวนบาน รนท 4 ๒๐๐๓๐๔ 0003

อ่านเพิ่มเติม...

ทุกวันอังคาร พร้อมกันออกกำลังกาย ส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ

ทุกวันอังคาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน พร้อมกันออกกำลังกาย ส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน

Cr.กองวิชาการและแผนงาน

DSC 523344

อ่านเพิ่มเติม...

เด็กๆ ล้างมือทำความสะอาด ป้องกันเชื้อโรค และไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าห้องเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

เด็กๆ ล้างมือทำความสะอาด ป้องกันเชื้อโรค และไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าห้องเรียน

88273837 2565038953717158 6775554962366660608 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทักษะคนพิการและครอบครัว)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน

อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ ๕

88099706 2846693195422440 5378669514231644160 o

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหินฉีดทำความสะอาดและพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศทั่วบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดที่ศูนย์บริการประชาชนอาทิ ศูนย์ฟิตเนสเอื้ออาทร โดยทำการฉีดทำความสะอาดและพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศทั่วบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องออกกำลังกายต่างๆที่ให้บริการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ตามคำแนะนำและหลักการของกรมควบคุมโรค

88321394 2842481949176898 9099928191367118848 o

อ่านเพิ่มเติม...

คุณครูทำการตรวจคัดกรองนักเรียนเบื้องต้น ก่อนเข้าห้องเรียน

คุณครูทำการตรวจคัดกรองนักเรียนเบื้องต้น ก่อนเข้าห้องเรียน

88050234 2562621047292282 8225113726211063808 n

อ่านเพิ่มเติม...