ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหินร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันรณรงค์บำบัดน้ำเสียในคลองสาธารณะ พร้อมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้อง ในการบำบัดน้ำเสียในชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 123644

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน มีผู้เข้ารับพระราชทานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 1160

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรม ซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน 1

เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสาธงหินโดยกองศึกษา จัดโครงการอบรม ซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ โดยมีเจ้าหน่้าที่เทศกิจฯ และกองป้องกันฯ เทศบาลตำบลเสาธงหินมาซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน 1

12122019 ๑๙๑๒๑๒ 0043

12122019 1 ๑๙๑๒๑๒ 0001

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมผู้สัมผัสอาหารหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขฯ จัดอบรมผู้สัมผัสอาหารหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขาภิบาลมาให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆบริเวณเขตเทศบาล ทั้งในเรื่องกระบวนการจัดการและควบคุมขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตอาหาร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปอาหาร การเก็บรักษา การขนส่งอาหาร การจำหน่ายอาหาร ในตลาด ในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้อาหารปลอดภัย (food safety) และมีสุขลักษณะ (hygeine) ตามมาตรฐานอาหาร

77063432 2632225336869228 167744234122641408 n

อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบเกียติบัตร กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใช้ถุงพลาสติก “ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน รับมอบเกียติบัตร กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใช้ถุงพลาสติก “ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต พร้อมด้วย นางสาวปุญยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมงานกิจกรรมดังกล่าว
Cr.ภาพกองวิชาการและแผนงาน

22112019 ๑๙๑๑๒๒ 0019

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรม ซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน 2

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสาธงหินโดยกองศึกษา จัดโครงการอบรม ซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ โดยมีเจ้าหน่้าที่เทศกิจฯ และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลเสาธงหินมาซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหิน 2

IMG 309144

12122019 1 ๑๙๑๒๑๓ 0002

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรม ซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองศึกษาฯ จัดโครงการอบรม ซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟ โดยมีวิทยากรจากเทศบาลตำบลเสาธงหินมาให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องสาธารณภัย วิธีป้องกันการเกิดสาธารณภัย และวิธีเอาตัวรอดในกรณีการเกิดอัคคีภัย แก่บุคลากรจากสถานศึกษา ในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 3

โครงการอบรมซกซอมแผนอพยพหนไฟ ๑๙๑๒๑๒ 0026

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้หัวข้อกิจกรรม “การอบรมการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในการป้องกันตัวเบื้องต้น” พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย นางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
Cr.ภาพกองวิชาการและแผนงาน

121432

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ "กิจกรรมเยี่ยมบ้านผูกมิตร ยกระดับชีวิตประชาชน" นำโดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 8 ( หมู่บ้านมิตรประชา,หมู่บ้านบัวทอง 3 ) การให้บริการเป็นหัวใจสำคัญของเทศบาลตำบลเสาธงหินโดยเฉพาะการให้บริการผู้ป่วยติดเตียงด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลเกิดความรู้สึกอบอุ่นสบายใจ และมีความพึงพอใจ

Cr.ภาพกองวิชาการและแผนงาน 

IMG 086444

อ่านเพิ่มเติม...