ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้า เพื่อกวดขันการขับขี่และจอดรถบนทางเท้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล งานรักษาความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้า เพื่อกวดขันการขับขี่และจอดรถบนทางเท้า บริเวณหมู่บ้านแก้วถาวรซอย 7 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันรักษากฎหมาย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัย

259964445 4607045549387187 6159634030001401734 n

อ่านเพิ่มเติม...

ทำการขยายไหล่ทางโดยการปูหินคลุก บริเวณโค้งวัดอินทร์ เพื่อให้ไหล่ทางถนนได้กว้างขึ้น

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ทำการขยายไหล่ทางโดยการปูหินคลุก บริเวณโค้งวัดอินทร์ เพื่อให้ไหล่ทางถนนได้กว้างขึ้น ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้รถ -ใช้ถนน ทำการฝังท่อระบายน้ำ หรือท่อครอส บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศ ซ. 1/2 เพื่อช่วยในการระบายน้ำให้เร็วยิ่งขึ้น ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่

 

259323816 4606788299412912 6652268836307012393 n

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ ตามแผนการดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ ตามแผนการดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพ ให้ได้รับอาหารบริโภคที่สะอาดและปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ตลาดบางใหญ่

259815801 4604046329687109 4446351121731113615 n

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมสหวิชาชีพได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 1 เพื่อช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงแบบองค์รวม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ญาติในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงที่ถูกวิธี และเป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้

257710397 4594322147326194 938100441646486834 n

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพด้านจักสาน หลักสูตร “สานตะกร้าหวาย”

เปิดรับสมัครท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพด้านจักสาน หลักสูตร “สานตะกร้าหวาย” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 150 2553-4 ต่อ กองสวัสดิการสังคม ในวันจันทร์ - วันศุกร์เวลา 08.30-16.30 น.
258835635 4594723093952766 991837156795178916 n
อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพีช บริเวณซอยนามชุ่ม

วันที่ 22 พ.ย 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาด ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพีช บริเวณซอยนามชุ่ม หมู่ 8 และ บริเวณหมู่บ้านเกล้ารัตนา เพื่อให้พื้นที่เขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

259388085 4606720029419739 5094513070801822294 n

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศ ซ.1/3 หมู่บ้าน ลภาวัลย์3 และบางใหญ่ซิตี้ ซ.19

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศ ซ.1/3 หมู่บ้าน ลภาวัลย์3 และบางใหญ่ซิตี้ ซ.19 เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ ให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา

258748843 4594351843989891 4344403716216030405 n

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่สำรวจคลองในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อดำเนินการวางทุ่นดักผักตบชวาโดยการใช้ทุ่นวางเป็นแนวต่อกันขวางทางน้ำ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมชลประทาน ลงพื้นที่สำรวจคลองในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อดำเนินการวางทุ่นดักผักตบชวาโดยการใช้ทุ่นวางเป็นแนวต่อกันขวางทางน้ำ ทำหน้าที่ดักควบคุมผักตบชวา จากนั้นใช้สารอินทรีย์ ฉีดพ่น ผักตบชวาจะล้มตายสลาย หลังฉีดพ่นน้ำยาอินทรีย์ โดยไม่มีอันตรายแต่อย่างใด จะช่วยแก้ไขปัญหาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อกำจัดพื้นที่แพร่ขยายพันธุ์หรือพืชใบกว้างในลำคลอง เป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

258850730 4593918020699940 3754356544619916314 n

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสภาพถนนผิวจราจรชำรุด ยุบตัว เป็นรอยแตกร้าว

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ตรวจสภาพถนนผิวจราจรชำรุด ยุบตัว เป็นรอยแตกร้าว สึกกร่อนของผิวจราจรเกิดจากการใช้งานมานาน หากไม่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงจะทำให้น้ำซึมพื้นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมได้ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนยุบตัว โดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณถนนแก้วอินทร์

258485908 4591120237646385 6003564143699281595 n

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...