โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560

IMG 8659

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม "การเพาะเห็ด"

IMG 7324

กิจกรรม เข้าวัดทำบุญ พัฒนาจิต ชีวิตมั่นคง 

ณ วัดป่ามณีกาญจน์

IMG 7586

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและการสร้างเครือข่ายป้องกันและสาธารณภัยต่างๆ ประจำปี 2560 
ณ สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่

IMG 8040

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

IMG 6853