โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 6769

โครงการสร้างเสริมจิตเข้มแข็งร่างกายแข็งแรง 

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 6441

กิจกรรมโครงการ คนไทยไม่โกง ประจำปี 2560

IMG 5695

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

IMG 5863

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

IMG 7887