โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและการสร้างเครือข่ายป้องกันและสาธารณภัยต่างๆ ประจำปี 2560 
ณ สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่

IMG 8040

กิจกรรม เข้าวัดทำบุญ พัฒนาจิต ชีวิตมั่นคง 

ณ วัดป่ามณีกาญจน์

IMG 7586

โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 6769

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

IMG 6853

โครงการสร้างเสริมจิตเข้มแข็งร่างกายแข็งแรง 

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 6441