มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ปี 2559)

 

1101
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
     

2101

นักบริหารงานทั่วไป        (ต้น-สูง)

2102
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
2103

นักบริหารงานช่าง       (ต้น-สูง)

2104
นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
2105
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) 2106
นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
2107
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) 2108
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
2109
นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)

3101
นักจัดการงานทั่วไป      (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3102
นักทรัพยากรบุคคล    (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3103
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3104
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3105
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3106
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3201
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3202
นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3203
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3204
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3205
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3206
นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3301
นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3302
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3303
นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 3401
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3402
นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3403
นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3501
นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3601
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3602
พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3603
นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3604
นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 3605
แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3606
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3607
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3608
โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3609
นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3610
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3611
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3612
เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3613
ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3614
นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3615
นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3701
วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3702
สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3703
นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3704
วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3705
วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3706
วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3707
นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ) 3801
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3802
นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3803
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3804
บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 3805
นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3806
นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3807
นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3808
ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3809
นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)
3810
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

4101
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4102
เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4103
เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4201
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4202
เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4203
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4204
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) 4301
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4302
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4401
เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส)
4402
เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4403
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4404
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4501
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4601
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4602
พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4603
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 4604
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4605
โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4606
เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4607
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 4608
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
4609
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4610
สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4701
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4702
นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4703
นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4704
นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
4705
นายช่างเครื่องกล ผปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4706
นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4707
เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4708
นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4709
นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4801
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4802
เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 4803
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4804
เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4805
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน
เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อพระองค์ได้เสด็จกรีธาทัพเพื่อที่จะทำการกู้ชาติจากข้าศึก ได้เสด็จนำทัพผ่านวัดสัก เมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นสักจำนวนมากเป็นที่ร่มรื่น จึงรับสั่งให้หยุดทัพพักพลรบ ณ ที่วัดสักแห่งนี้เพื่อพักเอาแรงและรวบรวมกำลังพลจากที่ต่าง ๆ เพื่อออกรบ ไม่ว่าจะเป็นทัพของผู้ใดย่อมมีธงชัยประจำทัพหรือธงประจำตัวของแม่ทัพคนนั้น ๆ สมเด็จพระเจ้าตากสินได้มีรับสั่งให้ปักธงประจำทัพของพระองค์ลงบนกองทราย ณ ตำบลนั้น โดยให้หัวหมู่ทหารนำพลพรรคไปหาเอาหินก้อนใหญ่ ๆ มากองทัพเสาธงและล้อมรอบธงไว้มิให้ธงล้ม เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทัพและเป็นสัญลักษณ์จุดนัดหมายของทหาร แม่ทัพนายกองและไพร่พลทั้งหลายจึงพากันเรียกขานจุดนัดหมายนี้ว่า เสาธงหิน และในปี พ.ศ. 2464 ซึ่งเป็นปีที่กิ่งอำเภอบางแม่นางได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบางใหญ่ กำนันคนแรกชื่อ ขุนละออ นิราศพาน และตั้งเป็นชื่อ ตำบลเสาธงหิน ในที่สุด 

เทศบาลตำบลเสาธงหิน  เดิมเป็นสภาตำบลและต่อมาได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเสาธงหิน  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554


 

ความหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ธงชาติ มาจากชื่อตำบลเสาธงหิน  หมายถึง  มีความมั่นคง  กลมเกลียว  สามัคคี

กำไลทองลายกนก  ล้อมด้วยดอกบัว  8  ดอก  หมายถึง  ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน  อาศัยอยู่อย่างมีความสุขและทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง

รอบนอกล้อมด้วยชื่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน


เทศบาลตำบลเสาธงหิน  

ตั้งอยู่เลขที่  99/99  หมู่ที่  5  ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  ห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ประมาณ  11  กิโลเมตร 

ในสภาพปัจจุบัน  เนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  ตำบลเสาธงหินซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางใหญ่อยู่ติดกับถนนรัตนาธิเบศร์และถนนกาญจนาภิเษกจึงเป็นศูนย์กลางของการขยายตัวชุมชนเมืองจากกรุงเทพมหานคร  สภาพพื้นที่ส่วนหนึ่งจึงได้แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยในรูปของหมู่บ้านจัดสรร  หรืออาคารชุด

พื้นที่  ตำบลเสาธงหิน  มีพื้นที่  10.5  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,120  ไร่  

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลเสาธงหิน  ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา  เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม

พื้นที่และการใช้ประโยชน์

เอกสารถือครองที่ดินของตำบลเสาธงหินเป็นโฉนดทั้งหมด   สภาพพื้นที่ตามลักษณะภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลองมาก  โดยทั่วไปพื้นที่ส่วนที่ห่างจากคลองจะเป็นสวนและไร่นา  จึงมีการทำเกษตรกรรม  ประกอบกับตำบลเสาธงหินซึ่งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางใหญ่  และใกล้กับกรุงเทพมหานคร  จึงเป็นศูนย์กลางการขยายตัวชุมชนเมืองจากกรุงเทพมหานครสภาพพื้นที่ส่วนหนึ่งจึงได้  แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยในรูปของหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด

ราษฎรในเขตตำบลเสาธงหิน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ทรัพยากรดิน

สภาพดินเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การปลูกข้าว ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจุบันการใช้ประโยชน์ใน

ดินไม่เหมาะสมเนื่องจากการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยทำให้พื้นที่ดินบางส่วนที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม

ถูกใช้ไปในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย จึงขาดพื้นที่สีเขียว

ประชากรเทศบาลตำบลเสาธงหิน

 

หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร ณ กันยายน 2560 หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 693 595 738 1,328  
2 368 254 265 512  
3 512 609 669 1,279  
4 751 659 712 1,364  
5 6539 4,801 6,008 10,813  
6 10397 4,885 5,713 10,583  
7 2689 1,570 1,772 3,335  
8 4069 3,618 4,245 7,856  
  26018 16,991 20,122 37,070