ประวัติความเป็นมา

ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อพระองค์ได้เสด็จกรีธาทัพเพื่อที่จะทำการกู้ชาติจากข้าศึก ได้เสด็จนำทัพผ่านวัดสัก เมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นสักจำนวนมากเป็นที่ร่มรื่น จึงรับสั่งให้หยุดทัพพักพลรบ ณ ที่วัดสักแห่งนี้เพื่อพักเอาแรงและรวบรวมกำลังพลจากที่ต่าง ๆ เพื่อออกรบ ไม่ว่าจะเป็นทัพของผู้ใดย่อมมีธงชัยประจำทัพหรือธงประจำตัวของแม่ทัพคนนั้น ๆ สมเด็จพระเจ้าตากสินได้มีรับสั่งให้ปักธงประจำทัพของพระองค์ลงบนกองทราย ณ ตำบลนั้น โดยให้หัวหมู่ทหารนำพลพรรคไปหาเอาหินก้อนใหญ่ ๆ มากองทัพเสาธงและล้อมรอบธงไว้มิให้ธงล้ม เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทัพและเป็นสัญลักษณ์จุดนัดหมายของทหาร แม่ทัพนายกองและไพร่พลทั้งหลายจึงพากันเรียกขานจุดนัดหมายนี้ว่า เสาธงหิน และในปี พ.ศ. 2464 ซึ่งเป็นปีที่กิ่งอำเภอบางแม่นางได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบางใหญ่ กำนันคนแรกชื่อ ขุนละออ นิราศพาน และตั้งเป็นชื่อ ตำบลเสาธงหิน ในที่สุด 

เทศบาลตำบลเสาธงหิน  เดิมเป็นสภาตำบลและต่อมาได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเสาธงหิน  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554


 

ความหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ธงชาติ มาจากชื่อตำบลเสาธงหิน  หมายถึง  มีความมั่นคง  กลมเกลียว  สามัคคี

กำไลทองลายกนก  ล้อมด้วยดอกบัว  8  ดอก  หมายถึง  ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน  อาศัยอยู่อย่างมีความสุขและทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง

รอบนอกล้อมด้วยชื่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน


เทศบาลตำบลเสาธงหิน  

ตั้งอยู่เลขที่  99/99  หมู่ที่  5  ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  ห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ประมาณ  11  กิโลเมตร 

ในสภาพปัจจุบัน  เนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  ตำบลเสาธงหินซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางใหญ่อยู่ติดกับถนนรัตนาธิเบศร์และถนนกาญจนาภิเษกจึงเป็นศูนย์กลางของการขยายตัวชุมชนเมืองจากกรุงเทพมหานคร  สภาพพื้นที่ส่วนหนึ่งจึงได้แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยในรูปของหมู่บ้านจัดสรร  หรืออาคารชุด

พื้นที่  ตำบลเสาธงหิน  มีพื้นที่  10.5  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,120  ไร่  

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลเสาธงหิน  ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา  เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม

พื้นที่และการใช้ประโยชน์

เอกสารถือครองที่ดินของตำบลเสาธงหินเป็นโฉนดทั้งหมด   สภาพพื้นที่ตามลักษณะภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีคลองมาก  โดยทั่วไปพื้นที่ส่วนที่ห่างจากคลองจะเป็นสวนและไร่นา  จึงมีการทำเกษตรกรรม  ประกอบกับตำบลเสาธงหินซึ่งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางใหญ่  และใกล้กับกรุงเทพมหานคร  จึงเป็นศูนย์กลางการขยายตัวชุมชนเมืองจากกรุงเทพมหานครสภาพพื้นที่ส่วนหนึ่งจึงได้  แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยในรูปของหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด

ราษฎรในเขตตำบลเสาธงหิน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ทรัพยากรดิน

สภาพดินเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การปลูกข้าว ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจุบันการใช้ประโยชน์ใน

ดินไม่เหมาะสมเนื่องจากการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยทำให้พื้นที่ดินบางส่วนที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม

ถูกใช้ไปในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย จึงขาดพื้นที่สีเขียว

ประชากรเทศบาลตำบลเสาธงหิน

 

หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร ณ มิถุนายน 2561 หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 694 611 741 1,352  
2 368 285 299 584  
3 512 624 674 1,298  
4 754 682 749 1,431  
5 6,550 4,929 6,171 11,100  
6 10,423 4,910 5,768 10,678  
7 2,692 1,589 1,793 3,382  
8 4,304 3,718 4,404 8,122  
  26,297 17,348 20,599 37,947