1. พัฒนาและบริหารเทศบาลตำบลเสาธงหินให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พัฒนาเทศบาลตำบลเสาธงหินเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ New CBD (New Central Business District) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขยายเมืองใหม่ของภาครัฐสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

3. พัฒนาระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและอุ่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน

4. พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพที่ดี  มีมาตรฐานที่ดีเยี่ยม  และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  เพื่อการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

5. เสริมสร้างสังคมพนักงานและประชาชนให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารราชการตามหลักธรรมการภิบาล

6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น