วิสัยทัศน์“เสาธงหินเมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมธุรกิจการค้า ประชาอุ่นใจ มุ่งเน้นบริการเพื่อประชาชน”พันธกิจ

1. พัฒนาและบริหารเทศบาลตำบลเสาธงหินให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พัฒนาเทศบาลตำบลเสาธงหินเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ New CBD (New Central Business District) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขยายเมืองใหม่ของภาครัฐสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

3. พัฒนาระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและอุ่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน

4. พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพที่ดี มีมาตรฐานที่ดีเยี่ยม และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

5. เสริมสร้างสังคมพนักงานและประชาชนให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารราชการตามหลักธรรมการภิบาล

6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์     : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด           : จำนวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการบริการทั่วถึง

กลยุทธ์          

1. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

2. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

3. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส

4. ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์

5. ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

6. ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

7. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

8. ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

9. พัฒนางานผังเมืองรวม การใช้ประโยชน์ที่ดิน

10.พัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟ้า

11.พัฒนาการระบบจราจร วิศวกรรมจราจรและขนส่ง

12.ก่อสร้างปรับปรุงตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์     : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี

ตัวชี้วัด           : สภาพแวดล้อมดีขึ้นและยั่งยืน

กลยุทธ์          

1. พัฒนาการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และ มลพิษต่าง ๆ

2. ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

3. ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมการฆ่าสัตว์

4. ทำนุบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5. ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

เป้าประสงค์     : ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ตัวชี้วัด           : ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพาณิชย์ การลงทุน

4. ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม

5. ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน

6. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์

7. ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

เป้าประสงค์     : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด           : ประชาชนมีความสุขในการอยู่อาศัย

กลยุทธ์                    

1. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว

2. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ

5. ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

เป้าประสงค์     : บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด           : ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

4. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มทักษะพลเมืองเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

เป้าประสงค์     : ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด           : วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมสนับสนุน รักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ

Information Center