16938592 1281886808569761 6493592168898523170 n

เทศบาลเสาธงหิน โดยนายกเทศมนตรี นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ กำจัดผักตบชวาริมคลองถนนรถ ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เทศบาลเสาธงหิน โดยงานเทศกิจ เชิญวิทยากรมาบรรยายการอบรมผู้ประกอบการร้านค้ามิให้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

16864925 1278903182201457 2275772777185164526 n

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยการนำของนายประเสริฐ ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรี น.ส.คัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดเทศบาล น.ส.กุลยาวัลย์ ประมะโข รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลตลาดไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับฟังการบรรยายด้านการตั้งกลุ่มอาชีพ เยี่ยมชมการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพของสตรีและผู้สูงอายุเทศบาลเสาธงหิน  

16830860 1275728492518926 6341008779330769354 n