เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และกำหนดวันเรึ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓

scan 0001

 

Information Center